VYMÁHANIE POHĽADÁVOK - O NÁS

Kto sme?

Ficek & Ficeková je kanceláriou zaoberajúcou vymáhaním pohľadávok. Pohľadávky vymáhame na celom území SR. Naše pobočky si pozrite tu: Pobočky. Pohľadávky vymáhame od roku 2010 a vymohli sme pre našich klientov už tisíce pohľadávok.

Zastupujeme klientov - fyzické osoby, podnikateľov až po veľké spoločnosti pôsobiace na území SR a Českej republiky.

Čo robíme?

Špecializujeme sa na rýchle a účinné vymáhanie pohľadávok vrátane rýchlych postupov vymáhania bez vynaloženia nákladov našimi klientmi.

Naši vysoko kvalifikovaní právnici, advokáti vymáhajú peniaze kombináciou predsúdneho, súdneho a exekučného vymáhania.

Pri vymáhaní pohľadávok je vysoká znalosť právnych predpisov a judikatúry viac ako potrebná a mala by byť pre každého veriteľa prioritou. Zveriť pohľadávku agentúram bez advokátskej licencie je riziko aj pre veriteľa.

Ako to funguje?

Vymáhame pre klientov zo Slovenska a Českej republiky

V prípade dohody o podielovej odmene platí, že odmena za vymáhanie sa počíta iba z vymoženého dlhu.

Naši advokáti zhodnotia vymožiteľnosť Vašej pohľadávky bez nároku na odmenu.

Nie je rozhodujúce, či máte jedného dlžníka alebo viacerých dlžníkov. O vymáhani pohľadávky je klient neustále informovaný!

Čo o nás hovoria naši klietni tu: Referencie Ficek & Ficeková

Aké pohľadávky vymáhame

- Vymáhame pohľadávky súkromných osôb, živnostníkov, obchodných spoločností ako i štátnych inštitúcií,
- Vymáhame pohľadávky od dlžníkov na území celej SR
- Vymáhame pohľadávky, ktoré nie sú premlčané (ako prvú informáciu preveríme, či Vaša pohľadávka nie je premlčaná (premlčacia lehota môže byť 2-ročna, 3-ročná, 4-ročná alebo 10-ročná).

V súvislosti s vymáhaním pohľadávok sa vyjadrujeme aj v médiách:


Vyjadrenie pre televíziu - vymáhanie pohľadávok
Vyjadrenie pre TV JOJ - rozhodcovské konanie


Advokáti advokátskej kancelárie Ficek & Ficeková sú zapísaní v zozname Slovenskej advokátskej komory. Tiež sú členmi v medzinárodných organizáciách, ktoré združujú advokátov po celom svete.


Koľko Vás bude stáť vymáhanie pohľadávky (pohľadávok)

Pri vymáhaní pohľadávok je možné dohodnúť dve možnosti odmeny za vymáhanie:

1/ Odmena sa počíta na základe úspechu v konaní, a to dohodnutým % z vymoženého dlhu.

2/ Odmena sa počíta podľa vykonaných úkonov právnej pomoci v konaní, to znamená, že odmenou nie je podiel z vymoženej sumy (klient dostane v prípade úspechu 100 % pohľadávky), pričom o odmenu za vymáhanie sa zvyšuje dlh dlžníka. Dlžník teda bude musieť nahradiť trovy vymáhania.

Vzory platobných rozkazov

Tu nájdete vzory vydaných platobných rozkazov (z ktorých je zrejmé, že dlžík musí uhradiť aj náklady vymáhania):

Vzor platobného rozkazu
Vzor platobného rozkazu s doložkou právoplatnosti

Napíšte nám otázku

Metódy vymáhania dlhov

Pri vymáhaní pohľadávok uprednostňujeme mimosúdne vymáhanie. Mimosúdne vymáhanie pohľadávok.
V prípade ak je mimosúdne vymáhanie dlhov neúspešné, dlh vymáhame súdne alebo v rozhodcovskom konaní: Súdne vymáhanie pohľadávok.
Dlžníkom dávame možnosť splácať dlh v splátkach na základe splátkoveho kalendára iba ak s tým klient súhlasí.

Obavy niektorých veriteľov

1/ Boja sa súdnych pojednávaní

Nemusia sa vôbec obávať, účasť klienta na súde nie je nutná. V súdnom konaní bude klienta zastupovať advokát so znalosťami všetkých potrebných právnych predpisov. Súd nenariaďuje pri vydaní platobného rozkazu žiadne pojednávanie. Platobný rozkaz sa vydá bez prítomnosti účastníkov konania. Súd vychádza výhradne z predložených listín. Ak máte listinné doklady preukazujúce existenciu pohľadávky, tak Vaša účasť na súdnom pojednávaní nie je potrebná. Ak dlžník nepodá proti platobnému rozkazu odpor, rozhodnutie sa stáva právoplatné.

2/ Boja sa, že vymáhanie pohľadávok ich bude stáť len ďalšie peniaze

Nakoľko je možné dohodnúť sa na odmene na základe úspechu v konaní, za odbornú pomoc pri vymáhaní pohľadávky klient neplatí.

Pohľadávky vymáhame tiež formou upomínacieho konania (v ktorom sa súdny poplatok znižuje o polovicu). Viac o upomínacom konaní si prečítajte tu: Upomínacie konanie

3/ Boja sa dĺžky konania

Účinnosť vymáhania pohľadávok je vysoká najmä u nižších súm. Môžeme Vám potvrdiť, že vymáhateľnosť pohľadávky klesá s výškou celkovej dlžnej sumy. Dĺžka konania pri vymáhaní pohľadávky na súde je závislá najmä od rýchlosti súdu a exekútora. Správnym postupom dokážeme dĺžku konania výrazne skrátiť. V upomínacom konaní to ide veľmi rýchlo.

4/ Boja sa starostí s vymáhaním pohľadávok

Všetky starosti a problémy s vymáhaním pohľadávok nechajte na nás. Budeme potrebovať iba doklady preukazujúce existenciu pohľadávky.

Pri vymáhaní pohľadávok pracujeme s podkladmi, ktoré dosvedčujú existenciu pohľadávky. Sú to napríklad zmluvy, faktúry, dodacie listy, uznania dlhu a iné. Z týchto dokumentov musí vyplývať aký tovar, služba alebo aká suma peňazí bola poskytnutá a koľko má dlžník Vám ako veriteľovi zaplatiť.


Doklady potrebné pre vymáhanie pohľadávok:

V súvislosti s vymáhaním pohľadávok budeme potrebovať fotokópie dokladov, od ktorých sa odvodzuje povinnosť dlžníka zaplatiť dlh. Doklady môžete zaslať poštou alebo aj elektronicky.

Ktoré konkrétne doklady pre vymáhanie pohľadávok potrebujeme?
Sú to najmä niektoré z týchto dokladov:
- zmluva (o pôžičke, úvere, kúpna zmluva, zmluva o dielo a iné zmluvy)
- faktúra, (vymáhanie faktúr)
- dodací list (listy) alebo doklad o prevzatí tovaru,
- objednávka (-y)
- prípadná korešpondencia medzi dlžníkom a veriteľom (listová alebo mailová)
- zmenku (vymáhanie zmenky)
- iné doklady súvisiace s pohľadávkou.

Na čo si dať pozor pri tom, komu zveríte svoju pohľadávku na vymáhanie?


Máte otázku? Opýtajte sa odborníka...VYMÁHANIE pohľadávok, kancelária Bratislava
JUDr. Ficek