Súdne vymáhanie dlhov

NOVINKA (od 01.02.2017) - UPOMÍNACIE KONANIE. Do právneho poriadku v SR bol prijatý nový inštitút súdneho vymáhania pohľadávok. Výhodou je nielen rýchle vymáhanie ale aj polovičný súdny poplatok (3 % z vymáhanej sumy) a tiež zjednodušené dokazovanie. Viac o upomínacom konaní si môžete prečítať tu: Upomínacie konanie

Súdne vymáhanie dlhov nastáva po neúspešnom pokuse o mimosúdne vymáhanie dlhov. V konaní pred súdom vystupuje vo Vašom mene skúsený odborník (advokát).

Iné vymáhačské firmy často nepoužívajú advokátov na vymáhanie dlhov, čím vážne ohrozujú vymožiteľnosť dlhu od dlžníka.
V súdnom konaní vzniknú často zložité právne otázky, na ktoré je potrebné hneď reagovať. Neodmysliteľnou súčasťou vymáhania dlhov súdnou cestou je znalosť procesných predpisov. Nezriedka sa stáva, že neodborníci nepochopia dôležitosť procesného úkonu a táto neznalosť spôsobí, že prídete o svoju pohľadávku.

Preto v záujme zabezpečenia istoty vymoženia dlhu súdnou cestou je vhodnejšie využiť služby advokátskej kancelárie. Odmena advokáta pri vymáhaní pohľadávky môže byť dohodnutá rovnako alebo aj výhodnejšie ako s vymáhačskou firmou. Žalobu spracuje a na súde pri vymáhaní dlhu zastupuje advokát. Pred podaním žaloby vždy zhodnotíme vymožiteľnosť pohľadávky.

Pri súdnom vymáhaní sa platí súdny poplatok, ktorý predstavuje výšku 6 % z vymáhanej sumy (v upomínacom konaní 3 %). Pre účely výpočtu súdneho poplatku sa do celkovej výšky dlhu nezapočítava príslušenstvo (napr. úroky z omeškania).

Žaloba bude spracovaná tak, že od dlžníka požadujeme všetky možné nároky, ktoré prichádzajú do úvahy (istina, úroky, úroky z omeškania, zmluvné pokuty, poplatky, náklady na zastupovanie a iné). Spolupráca s advokátskymi kanceláriami zabezpečuje, že pohľadávka bude v rukách odborníkov špecializujúcich sa na vymáhanie dlhov.

Po úspešnom vymožení dlhu sa Vám vráti zaplatený súdny poplatok a rovnako Vám súd prizná náhradu trov právneho zastupovania. Advokát si môže účtovať podiel z vymoženej sumy alebo odmenu podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách advokátov za poskytovanie právnych služieb, pričom táto náhrada odmeny advokáta Vám bude priznaná podľa tejto vyhlášky.

Ako vyzerá platobný rozkaz? Pozrite si ho tu:
Vzor platobného rozkazu
Vzor platobného rozkazu s doložkou právoplatnosti

Súdne vymáhanie dlhov začína podaním žaloby.

Pokiaľ ste presvedčený/á, že vymáhanie dlhov mimosúdne nie je možné, môžeme začať s vymožením dlhu súdnou cestou ihneď po doručení potrebných dokladov.

Súd priznáva úspešnému účastníkovi trovy právneho zastupovania a súdny poplatok. Tu si môžete pozrieť v akej výške:
Trovy súdneho konania a súdny poplatok - kalkulačka.

Ak sa advokát s klientom nedohodne na podielovej odmene, platí tarifná odmena.
Ak nie je ustanovené inak, základná sadzba tarifnej odmeny podľa vyhlášky 655/2004 Z.z. o odmenách advokátov a náhradách za poskytovanie právnych služieb za jeden úkon právnej služby z tarifnej hodnoty je

tarifná hodnota výška jedného úkonu právnej pomoci
do 165,97 € 16,60 €
nad 165,97 € do 663,88 € 16,60 € + 1,66 € za každých aj začatých 33,19 € prevyšujúcich sumu 165,97 €
nad 663,88 € do 6.638,78 € 41,49 € + 9,96 € za každých aj začatých 331,94 € prevyšujúcich sumu 663,88 €,
nad 6.638,78 € do 33.193,92 € 220,74 € + 16,60 € za každých aj začatých 1.659,70 € prevyšujúcich sumu 6.638,78 €,
nad 33.193,92 € 486,29 € + 6,64 € za každých aj začatých 3.319,39 € prevyšujúcich sumu 33 193, 92 eura


Úkonom právnej služby sa rozumie napríklad spísanie žaloby, zastupovanie na súde a iné.
Telefonicky alebo e-mailom je možné kontaktovať advokáta, ktorý Vám bez zbytočného odkladu oznámi, koľko by ste zaplatili, ak by sme Vašu pohľadávku vymáhali.


Zákony:
Občiansky zákonník
Obchodný zákonník
Civilný sporový poriadokMáte otázku? Opýtajte sa odborníka..


VYMÁHANIE pohľadávok, kancelária Bratislava
JUDr. Ficek