Cenník - odmena pri vymáhaní pohľadávok

Vymožiteľnosť každej pohľadávky vopred posudzujeme. Dôležité je, aby mal klient podklady k dlhu. Objednať sa môžete tu: termín konzultácie

Riešime často veľmi komplikované prípady.

Odmena advokáta je štandardne upravená vo vyhláške Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z.z. vyhláška o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb. Nižšie nájdete tabuľku odmeny advokáta za jeden úkon právnej pomoci podľa uvedenej vyhlášky.

V súvislosti s vymáhaním pohľadávok je možné u nás dohodnúť tieto spôsoby odmeňovania:

Podielová odmena
Podielová odmena sa môže dohodnúť vo forme percentuálneho podielu na hodnote pohľadávky, ktorá je predmetom vymáhania. V prípade neúspechu odmenu neplatíte. Výška odmeny závisí od výšky pohľadávky. Odmena za vymáhanie pohľadávky je od 10 % do 20 % v závislosti od výšky pohľadávky.

Paušálna odmena
Paušálnu odmenu je môžné dohodnúť

  • za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas,
  • za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí.

Tarifná odmena
Tarifná odmena sa určí podľa počtu reálne vykonaných úkonov vo veci vymáhania pohľadávky, pričom výška jedného úkonu právnej pomoci sa stanoví dohodou alebo podľa vyhlášky č. 655/2004 Z.z. podľa hodnoty veci.

Odmena advokáta podľa vyhlášky č. 655/2004 Z.z. o odmenách advokáta sa bežne určuje podľa hodnoty sporu. Kliknutím na nasledovný odkaz zistíte výšku odmeny za právnu pomoc: Kalkulačka trov právneho zastupovania.

vymahanie-dlhov.sk