Mimosúdne vymáhanie pohľadávok

V súvislosti s mimosúdnym vymáhaním pohľadávok postupujeme nasledovne:

Ponechaním vymáhania pohľadávok na našu kanceláriu v Bratislava sa vyhnete nepríjemnej komunikácii s dlžníkom, časovým a finančným nákladom a zároveň presvedčíte dlžníka o tom, že s vymáhaním Vašej pohľadávky to myslíte skutočne vážne.

Cieľom mimosúdneho vymáhania pohľadávok je dosiahnutie okamžitej úhrady a bez súdneho konania.

Zabezpečujeme aj uznanie dlhu so splátkovým kalendárom alebo formu notárskej zápisnice, ktorá bude exekučným titulom. Prípadne uznania pohľadávky s rozhodcovskou doložkou.

Na dlžníka vyvinieme tlak na úhradu jeho dlhu. Vy tak ušetrí veriteľ náklady na súdne poplatky a hlavne čas.

Pokiaľ sa nepodarí s dlžníkom mimosúdne dohodnúť, môžeme pohľadávku vymáhať súdnym vymáhaním pohľadávok prípadne v rozhodcovskom konaní.

V rámci mimosúdneho vymáhania pohľadávok zisťujeme:
- bonitu pohľadávky – lustráciou zistíme, či dlžník je solventný, či je resp. nie je vedený v registroch dlžníkov, či je v konkurze alebo likvidácii, či nemá dlhy v štátnych inštitúciach,
- preveríme z právneho hľadiska Vami predložené doklady a dokumenty, z ktorých vyplýva Váš nárok.

Pri mimosúdnom vymáhaní pohľadávok zabezpečíme uzatvorenie dohody s dlžníkom o rozhodcovskom riešení sporu.

Zákony:
Občiansky zákonník
Obchodný zákonník
Občiansky súdny poriadok


Máte otázku? Opýtajte sa odborníka..


VYMÁHANIE POHĽADÁVOK, kancelária Bratislava
JUDr. Ficek