Vymáhanie pohľadávok - služby

V súvislosti s vymáhaním pohľadávok poskytujeme tieto služby:


- mimosúdne vymáhanie pohľadávok,
- súdne vymáhanie pohľadávok,
- zabezpečenie vymáhateľnosti pohľadávok (uznanie dlhu, zmenka, ručenie, záložné právo, notárske zápisnice),
- poradenstvo pri vymáhaní pohľadávok,
- odkupovanie pohľadávok,
- postupovanie pohľadávok (zmluva o postúpení pohľadávok podľa Občianskeho zákonníka),
- zastupovanie veriteľov v súdnom a exekučnom konaní,
- zastupovanie veriteľov v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní,
- poradenstvo v zmenkovom práve (správne vypísanie zmenky, kontrola zmenky),
- uplatňovanie pohľadávok v trestnom konaní (adhéznom konaní).

Zaoberáme sa vymáhaním pohľadávok vzniknutých na základe:

- zmluvy o pôžičke,
- zmluvy o úvere,
- kúpnej zmluvy, zmluvy o dielo, zmluvy o sprostredkovaní, licenčných zmlúv a iných zmlúv podľa Obchodného alebo Občianskeho zákonníka,
- nezaplatených faktúr (vymáhanie faktúr),
- splatných zmeniek (vymáhanie zmenky),
- z bezdôvodného obohatenia,
- iné pohľadávky (aj ústne uzatvorené).


Pokiaľ Vaša pohľadávka vznikla na základe iného titulu, ako je uvedené vyššie, napíšte nám.

Po podpise zmluvy o vymáhaní pohľadávok a splnomocnenia preberáme všetky povinnosti s vymáhaním pohľadávky. Klient s vymáhaním pohľadávky nemá mať žiadne starosti. Klient je pravidelne informovaný o stave svojej pohľadávky v online systéme prístupnom 24 hodín denne.

Pohľadávky sa v určitých prípadoch dajú vymáhať účinnejšie a jednoduchšie.

V súvislosti s vymáhaním pohľadávok zabezpečujeme:

- komunikáciu s Vami vo veci zabezpečenia podkladov potrebných pre začatie vymáhania pohľadávok,

- vypracovanie a odoslanie výzvy dlžníkovi, v ktorej bude dlžník vyzvaný na zaplatenie dlžnej istiny a úroku z omeškania,

- prípadné rokovanie s dlžníkom po doručení výzvy na zaplatenie za účelom zabezpečenia pohľadávky (zmenkou, rozhodcovskou doložkou, splátkovým kalendárom),

- ak dlžník dobrovoľne nezaplatí pohľadávku, zabezpečíme prípravu žaloby na súd (návrhu na vydanie platobného rozkazu),

- v konaní pred súdom alebo rozhodcom Vás budeme zastupovať,

- po úspešnom súdnom konaní zabezpečíme spísanie návrhu na začatie exekúcie a zastúpenie pred exekútorom povereným vymáhaním pohľadávky.

Vyššie uvedený systém je ponúkaný len pre oblasť vymáhania pohľadávok, ktoré sa týka skutkovo jednoduchých prípadov. Niekedy môže ísť o právne zložitý problém, t.j. ak vymoženie pohľadávky nebude jednoduché (najmä z dôvodu insolvencie dlžníka a iné), vtedy zvolíme iný prístup.

Zákony:
Občiansky zákonník
Obchodný zákonník
Civilný sporový poriadok


Máte otázku? Opýtajte sa odborníka...


VYMÁHANIE pohľadávok, kancelária Bratislava
JUDr. Ficek