Platobný rozkaz - vymáhanie pohľadávok

Právna úprava platobného rozkazu sa dostala do pôvodného Občianskeho súdneho poriadku 1.januára 2002. Základným dôvodom prijatia úpravy platobného rozkazu bola rýchlosť a hospodárnosť konania najmä v obchodných veciach. Navrhovatelia majú odvtedy možnosť domáhať sa v skrátenom konaní rozhodnutia o niektorých peňažných nárokoch.
Platobný rozkaz je rozhodnutím v zrýchlenom konaní, bez nariadenia súdneho pojednávania. Je to zjednodušená formu rozhodnutia súdu v skutkovo jednoduchých prípadoch , pri ktorých súd si vie na základe predložených listinných dôkazov bez pojednávania rozhodnúť.

Súd môže aj bez výslovnej žiadosti navrhovateľa a bez vypočutia odporcu vydať platobný rozkaz, ak sa v návrhu uplatňuje právo na zaplatenie peňažnej sumy vyplývajúce zo skutočností uvedených navrhovateľom.
Súd v platobnom rozkaze uloží odporcovi, aby do 15 dní od doručenia platobného rozkazu zaplatil navrhovateľovi uplatnenú pohľadávku a trovy konania alebo aby v tej istej lehote podal odpor na súde, ktorý platobný rozkaz vydal.

Odporca teda má pri platobnom rozkaze dve možnosti, buď dlh s príslušenstvom zaplatiť alebo podať odpor proti platobnému rozkazu. Odporca musí odpor proti platobnému rozkazu odôvodniť. Pričom súd ho nevyzýva na doplnenie odporu v prípade, ak je neodôvodnený.

Tu nájdete vzory vydaných platobných rozkazov:
Vzor platobného rozkazu
Vzor platobného rozkazu s doložkou právoplatnosti

Nemožnosť vydania platobného rozkazu

Platobný rozkaz nemožno vydať, ak nie je známy pobyt odporcu alebo ak by sa mal platobný rozkaz doručiť odporcovi do cudziny. V prípade nevydania platobného rozkazu, súd nariadi pojednávanie.
Pokiaľ máte viacero dlžníkov platobný rozkaz možno vydať aj proti viacerým dlžníkom ako odporcom.

Pokiaľ počas obdobia od podania návrhu na súd na vydanie platobného rozkazu do samotného vydania platobného rozkazu došlo k zmene, je možné podať na súd návrh na zmenu návrhu na začatie konania alebo čiastočné späťvzatie návrhu na ačatie konania a to pred vydaním platobného rozkazu. Súd postupuje tak, že platobný rozkaz vydá v rozsahu, ktorý vyplýva z navrhovateľom uskutočneného posledného podania pred vydaním platobného rozkazu a odporcovi (odporcom). Pričom odporcovi spolu s návrhom na začatie konania doručí všetky zmeny a čiastočné späťvzatia návrhu na začatie konania uskutočnené v čase od začatia konania do vydania platobného rozkazu. O týchto podaniach pred vydaním platobného rozkazu súd osobitne nerozhoduje, ak o návrhu na začatie konania rozhodne platobným rozkazom.

Ak veriteľ v návrhu uplatňuje právo, ktoré je v časti v zjavnom rozpore s právnymi predpismi, súd so súhlasom navrhovateľa vydá platobný rozkaz len v tej časti, ktorej sa rozpor netýka; oznámením súhlasu sa predmetom konania stáva iba táto časť návrhu a o zvyšnej časti súd nerozhoduje. Predmetom konania zostáva tá časť návrhu, o ktorej súd rozhodol platobným rozkazom aj po jeho vydaní; to platí aj v prípade, ak bol podaný odpor.

Vydanie platobného rozkazu v zrýchlenom konaní.

Súd môže vydať platobný rozkaz aj v lehote 10 pracovný dní. Ak navrhovateľ predloží spolu s návrhom na začatie konania platobný rozkaz na tlačive vydanom podľa vzoru uvedenom v osobitnom predpise a na vydanie platobného rozkazu sú splnené zákonom ustanovené podmienky a je zaplatený súdny poplatok. Súd v tomto prípade vydá platobný rozkaz najneskôr do desiatich pracovných dní od splnenia týchto podmienok. Takéto zrýchlené konanie má výhodu, že nemusíte čakať niekedy aj niekoľko mesiacov, kým súd vydá platobný rozkaz. Ak sa uplatňuje právo na zaplatenie peňažnej sumy zo spotrebiteľskej zmluvy a odporcom je spotrebiteľ, súd nevydá platobný rozkaz, ak zmluva obsahuje neprijateľné podmienky.

Doručovanie platobného rozkazu

Platobný rozkaz treba doručiť odporcovi do vlastných rúk, náhradné doručenie je vylúčené. Súd sa snaží doručiť platobný rozkaz spravidla 3 mesiace. Ak platobný rozkaz nemožno doručiť čo i len jednému z odporcov, súd ho uznesením zruší v plnom rozsahu. To neplatí, ak sa platobný rozkaz týka niekoľkých účastníkov, z ktorých každý koná sám za seba. Súd zruší platobný rozkaz spravidla až spolu s ďalším úkonom vo veci samej, prípadne spolu s úkonom, ktorým sa konanie končí.

Pred tým, ako súd uznesením zruší platobný rozkaz pre jeho nedoručenie, môže vyzvať navrhovateľa, aby oznámil miesto pobytu odporcu, ak má o ňom vedomosť, a poučí ho o následkoch nemožnosti doručenia platobného rozkazu.

Ak sa doručuje platobný rozkaz osobám, ktorým je možné doručovať písomnosti ukladaním na súde, súd s doručením platobného rozkazu doručuje aj poučenie.

Právoplatnosť a vykonateľnosť platobného rozkazu

Platobný rozkaz, proti ktorému nebol podaný odpor s odôvodnením, má účinky právoplatného rozsudku. To znamená, že sa stáva exekučným titulom a je možné podať návrh na exekúciu. Ak čo len jeden z odporcov podá včas odpor s odôvodnením vo veci samej, zrušuje sa tým platobný rozkaz v plnom rozsahu a súd nariadi pojednávanie. Opravným prostriedkom len proti výroku o trovách konania je odvolanie, o ktorom bez pojednávania rozhodne súd, ktorý vydal platobný rozkaz.

Súd uznesením odmietne odpor, ktorý bol podaný

a) oneskorene,
b) bez odôvodnenia vo veci samej; o týchto následkoch musí byť účastník poučený v platobnom rozkaze,
c) neoprávnenou osobou.

Ak nie sú splnené podmienky na odmietnutie odporu, súd odpor bezodkladne odošle navrhovateľovi a môže ho vyzvať, aby sa k odporu písomne vyjadril v lehote určenej súdom (zvyčajne 10 dní).

Ak navrhovateľ vzal návrh v celom rozsahu späť po vydaní platobného rozkazu, platobný rozkaz zruší a konanie zastaví súd, ktorý ho vydal. Rovnako postupuje súd, ktorý platobný rozkaz vydal, aj pri čiastočnom späťvzatí návrhu v časti, ktorej sa späťvzatie návrhu týka.

Pokiaľ platobný rozkaz obsahuje chyby v písaní a počítaní, ako aj iné zrejmé nesprávností postupuje Civilného sporového poriadku.

Pre vymoženie pohľadávky platobným rozkazom nás kontaktujte.

Zákony:
Občiansky zákonník
Obchodný zákonník
Civilný sporový poriadok


Máte otázku? Opýtajte sa odborníka..

VYMÁHANIE pohľadávok, kancelária Bratislava
JUDr. Ficek