Vymáhanie pohľadávok v zahraničí

Vymáhanie pohľadávok v zahraničí je často pre veriteľov veľmi komplikované, najmä kvôli neznalosti právneho poriadku cudzej krajiny alebo obavy z vysokých výdavkoch.
Naša kancelária sa zaoberá vymáhaním pohľadávok od dlžníkov v zahraničí. Spolupracujeme s partnermi, ktorí poznajú dokonale právny poriadok danej krajiny a zabezpečia maximálne účinné vymáhanie pohľadávok. Výhodou je, že pri komunikácii s partnerskými vymáhacími agentúrami komunikujete prostredníctvom nás v slovenskom jazyku. Vymáhanie pohľadávok v zahraničí sa preto pre vás nebolo nikdy jednoduchšie.
Pohľadávky v zahraničí vymáhame rázne a bez zbytočného odkladu.
Vymáhanie pohľadávok v zahraničí je založené na princípe úspechu v konaní, to znamená, že pokiaľ sa dlh neporadí vymôcť za právne služby vymáhania neplatíte.

V zahraničí vymáhame pohľadávky od:

- súkromných osôb, živnostníkov, obchodných spoločností,
- výška pohľadávky nie je rozhodujúca

Odmena za vymáhanie pohľadávky (pohľadávok) v zahraničí

Pri vymáhaní pohľadávok v zahraničí neplatíte žiadne zálohy vopred. O vymáhaní pohľadávky v zahraničí uzatvárame s klientom písomnú dohodu, v ktorej si dohodneme podmienky vymáhania pohľadávky.
Vymáhanie pohľadávok v zahraničí je založené na tzv. podielovej odmene podľa úspechu. To znamená, že pokiaľ bude Vaša pohľadávka (dlh) vymožená, odmenou za vymoženie pohľadávky v zahraničí bude podiel z vymoženej sumy.
Výška podielu závisí od krajiny, v ktorej sa pohľadávka vymáha. Odmena je určená nasledovne:

Vymáhanie pohľadávky v krajinách Európskej únie: 15 % z vymoženej sumy
Vymáhanie pohľadávky v krajinách mimo Európskej únie: 25 % z vymoženej sumy

Príklad 1: Ak je Vaša pohľadávka voči subjektu v zahraničí (v rámci Európskej únie) vo výške 2.000,- €, odmena za pomoc za vymoženie pohľadávky je 300,- € (t.j. 15 % z 2000,- €). Pokiaľ budú vymožené aj úroky z omeškania, prípadne dohodnuté zmluvné pokuty, výška odmeny sa bude počítať z celkovo vymoženej sumy.
Príklad 2: Ak je Vaša pohľadávka voči subjektu v zahraničí (mimo Európskej únie) vo výške 5.000,- €, po úspešnom vymožení pohľadávky bude odmena za vymoženie pohľadávky bude 1250,- € (t.j. 25 % z 5000,- €). Pokiaľ sa podarí vymôcť aj úrok z omeškania a iné sankcie platné v štáte dlžníka, výška odmeny sa bude počítať aj z tejto sumy.

V niektorých prípadoch mimosúdne vymáhanie pohľadávky v zahraničí je neúspešne a nezostáva nič iné iba vymáhať pohľadávku v zahraničí súdnym konaním. V takýchto prípadoch Vás budeme o tejto skutočnosti informovať s požiadavkou, či súhlasíte so súdnym vymáhaním pohľadávky v krajine dlžníka. Zastupovať Vás bude partnerská organizácia priamo v krajine dlžníka.
Súdne vymáhanie pohľadávok je spojené s povinnosťou uhradiť súdny poplatok a odmenu advokáta za zastupovanie. Sumy nákladov na zastupovanie budete vedieť vopred. V prípade, ak sa dlh vymôže, náklady na vymáhanie bude partnerská organizácia vymáhajúca pohľadávku v zahraničí od dlžníka požadovať, ak to právny poriadok štátu umožňuje.

Po úspešnom vymožení pohľadávky v zahraničí (po súdnom vymáhaní pohľadávky) sa Vám vráti 85 % a náklady vymáhania (ak to právny poriadok štátu umožňuje) ak ide o vymáhanie dlhu v rámci Európskej únie a 75 % a náklady vymáhania mimo územia Európskej únie.

V prípade súdneho konania sa môže taktiež stať, že dlh zostane nevymožený. Je tomu tak najmä, ak je Váš dlžník chronickým neplatičom, nemá žiadny majetok alebo príjem, alebo dlžník Vás podviedol. Preto je potrebné si zvážiť, či pristúpite k vymáhaniu pohľadávky, nakoľko zaplatené náklady sa Vám nemusia vrátiť. Preto pred každým vymáhaním pohľadávky z dostupných zdrojov zisťujeme, či dlžník vlastní niečo, čo by bolo možné exekuovať. Pomôžeme Vám rozhodnúť sa, či pristúpiť k súdnemu vymáhaniu pohľadávky.

Máte obavy z vymáhania pohľadávky v zahraničí?

1/
Vaša účasť pri vymáhaní pohľadávky v zahraničí nie je nutná. Partnerská organizácia koná na základe udeleného splnomocnenia a zmluvy. V súdnom konaní Vás bude taktiež zastupovať bez nutnosti Vašej účasti.

2/
Výška odmeny je vopred dohodnutá v zmluve a je založená na úspechu v konaní.

3/
Partnerské organizácie pôsobia v oblasti vymáhania pohľadávok vo svojej krajine už niekoľko rokov a majú bohaté skúsenosti s dlžníkmi. Pohľadávky vymáhajú bez zbytočného odkladu.

4/
Všetky starosti a problémy s vymáhaním pohľadávok nechajte na nás. Budeme od Vás potrebovať iba doklady preukazujúce existenciu pohľadávky voči dlžníkovi v zahraničí. Pri vymáhaní pohľadávok pracujeme s podkladmi, ktoré dosvedčujú existenciu pohľadávky. Sú to napríklad zmluvy, faktúry, dodacie listy, uznania dlhu a iné. Z týchto dokumentov musí vyplývať aký tovar, služba alebo aká suma peňazí bola poskytnutá a koľko má dlžník Vám ako veriteľovi zaplatiť.

Doklady potrebné pre vymáhanie pohľadávok v zahraničí:

V súvislosti s vymáhaním pohľadávok budeme potrebovať fotokópie dokladov, od ktorých sa odvodzuje povinnosť dlžníka zaplatiť dlh. Doklady môžete zaslať poštou alebo aj elektronicky.

Ktoré konkrétne doklady pre vymáhanie pohľadávok potrebujeme?
Sú to najmä tieto doklady:
- zmluva (o pôžičke, úvere, kúpna zmluva, zmluva o dielo a iné zmluvy)
- faktúra (-y)
- dodací list (listy) alebo doklad o prevzatí tovaru,
- objednávka (-y)
- prípadná korešpondencia medzi dlžníkom a veriteľom (listová alebo mailová)
- zmenku (-y)
- iné doklady súvisiace s pohľadávkou.


Máte otázku? Opýtajte sa odborníka..


JUDr. Milan Ficek, advokát
Advokátska kancelária Ficek & Ficeková